Phân tích hình tượng người anh hùng dân tộc Quang Trung trong trích đoạn Hoàng Lê nhất thống chí được…